Derrick May & Macedonian Philharmonic

Derrick May & Macedonian Philharmonic koncert

Derrick May & Macedonian Philharmonic Orchestra
02 August, 22:00
Amphitheatre, Ohrid, Macedonia


Иднината е во културата, културата е иднината ....


НАШАТА ЦЕЛ е да пратиме порака до светот дека Македонија е земја која од историјата до денес, преку фолклорот па се до проекти од овој вид е земја со голема културна традиција и земја на музиката. Пораката што ја испраќаме е дека нашиот народ ја негува музиката, знае што е љубов, толеранција, космополитски размислува, и токму поради тоа ја негува традицијата и не се плаши да ги следи светските трендови. Оваа порака ќе живее и ќе се пренесува и од неа ќе се учи во иднина. Проектот кој неминовно ќе ја спомне и македонската историја, ќе се вклопи во сегашноста, а ќе живее во иднината, има за цел да биде понатамошна инспирација за нови креации на новите генерации. Со овој проект претендираме да оставиме музички печат за иднината и да отвориме надеж за нови предизвици.....

Продажбата на картите започнува на 14.07.2014 нив можете да ги набавите преку продажната мрежа на Купи Карти За Се или во Излет Кафе.
До 31.07.2014 карти се 1200 ден за седење и 1000 ден за стоење. 

The Future is in the culture, the culture is in the future…

Our Goal is to send a message to the world that Macedonia since times of yore all the way to the future – through the folklore or projects like this one - is a country with a great cultural tradition and a land of music. The message that we are sending is that our people are harnessing the music, know what is love, tolerance, cosmopolitan thinking, and because of that they are harnessing the tradition and are not afraid to follow the modern trends. This Message will live and it will be handed down to the next generation and from it we will learn in the future. This project that will be about Macedonian history, will wind its place in the present, and will live in the future, and it aims to be a future inspiration for new creation of the new generations. With this project we would like to put a musical seal for the future and to open new hopes for new challenges…

Tickets start selling from Monday 14.07.2014. You can buy them at www.kupikartizase.com or at Izlet Kafe.
Two type's of tickets: for sitting cost 1200 den and for standing cost 1000 den until 31.07.2014.

shema na anticki teatar ohrid